کاتاهای جودو | بلاگ

کاتاهای جودو

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

کاتاهای جودو

در جودو هشت کاتا وجود دارد که عبارتند از:

1. ناگه نو کاتا

2. کاتامه نو کاتا

3. کودوکان گوشین جوتسو

4. کیمه نو کاتا (شین کن شو بونو کاتا)

5. جونو کاتا

6. ایتسو تسو نو کاتا

7. کوشی کی نو کاتا (کیتو ریو نو کاتا)

8. سی ری اوکو ذن یو کوکومین تای ایکونوکاتا

لازم به ذکر است که هفت کاتای اول جزء کاتاهای استاندارد کودوکان به شمار می روند و کاتای آخر به عنوان حداکثر کارایی کاتای ملی معروف است.

به ترتیب به بررسی فنون مربوط به هر کاتا و تقسیم بندی آنها می پردازیم.
1-ناگه نو کاتا Nage no kata

این کاتا شامل 15 تکنیک است که عبارتند از:

ته وازا            کوشی وازا           آشی وازا         مای استمی وازا          یوکو استمی وازا

اوکی اتوشی    اکی گوشی        اکوری آشی هارای        توموئه ناگه            یوکو گاکه

سئوی ناگه     هارای گوشی   ساسائه تسوری کمی آشی     اورا ناگه            یوکو گروما

کاتا گروما      تسوری کمی گوشی    اوچی ماتا             سومی گایش              اکی وازا2-کاتامه نو کاتا Katame no kata

این کاتا شامل 15 تکنیک است که عبارتند از:

      اوسای کمی وازا           شیمه وازا           کانستسووازا

      هون کسا گاتامه          کاتا جوجی جیمه        اوده گارامی

          کاتا گاتامه                 هادا کاجیمه             جوجی گاتامه

      کامی شیهو گاتامه       اکوری اری جیمه          اوده گاتامه

       یوکو شیهو گاتامه          کاتا ها جیمه            هیزا گاتامه

     کزوره کامی شیهو گاتامه  گیاکو جوجی جیمه     آشی گارامی3-کودوکان گوشین جوتسو Kodokan goshin jutsu

این کاتا شامل 21 تکنیک است که عبارتند از:

                     در مقابل حملات غیر مسلحانه             در مقابل حملات مسلحانه
                               ریوته دوری

                           هیداری اری دوری                                       تسو کاکه

                             میگی اری دوری                     چاقو           چوکو زوکی

از فاصله نزدیک           کاتا اوده دوری                                        نانامه زوکی

                             اشیرو اری دوری

                              اشیرو جیمه                                             فوری آگه

                              کاکا اِ دوری                          چوب            فوری اروشی

                                                                                          موروته زوکی

                             نانامه اوچی

                             آگو تسوکی                                             شومن زوکه

 از فاصله دور            گامن تسوکی                     طپانچه           کوشی گامائه

                             مای گری                                                های من زوکه

                             یوکو گری4-کیمه نو کاتا Kime no kata

این کاتا شامل 20 تکنیک است که عبارتند از:

                   ایدوری (حالت نشسته)                   تاچی آی (حالت ایستاده)

                       ریوته دوری                                              ریوته دوری

                        تسو کاکه                                              سوده دوری

غیر مسلحانه     سوری آگه                                               تسو کاکه

                       یوکو اوچی                                              تسوکی آگه

                       اشیرو دوری               غیر مسلحانه            سوری آگه

                                                                                    یوکو اوچی

                         تسو کومی                                              که آگه

مسلحانه (خنجر)   کی ری کومی                                        اشیرو دوری

                       یوکو تسوکی

                                                                                     تسو کومی

                                                                  خنجر            کی ری کومی

                                                    مسلحانه

                                                                  شمشیر        نوکی کاکه
 
                                                                                     کی ری اروشی
5-جونو کاتا Ju no kata
این کاتا شامل 15 تکنیک است که عبارتند از:

                          ای کیو                       نی کیو                        سان کیو

                    تسوکی داشی               کی ری اروشی             اوبی توری

                        کاتا اوشی                  ریو کاتا اوشی               مونه اوشی

                        ریوته دوری                  نانامه اوچی                  تسوکی آگه

                       کاتا ماواشی                کاتا ته دوری                   اوچی اروشی

                        آگو اوشی                   کاتا ته آگه                     ریوگان تسوکی


6-ایتسو تسونو کاتا Itsutsu no kata
این کاتا شامل پنج تکنیک یا به عبارت بهتر پنج فرم است که عبارتند از:

  اشی کااِشی      Ippon me                             رُاین               Yonhon me

  ایگه                   Nihon me                      ستسوکا نو واکاره     Gohon me

  تومو واکاره         Sanbon me   

7-کوشی کی نو کاتا Koshiki no kata

این کاتا شامل 21 تکنیک است که عبارتند از:

اموته                                      اورا

تای                                      می کو داکی

یومه نواوچی                          کوروما گایشی

ریو کوهی                              میزو ایری

میزو گروما                              ریو ستسو

میزونا گاره                              ساکا اتوشی

هیکی اتوشی                        یوکی اوره

کودا اوره ا                               یوا نامی

اوچی کوداکی

تانی اتوشی

کوروما دا اوره

شیکورو دوری

شیکورو گایشی

یوداچی

تاکی اتوشی


8-سی ری اوکو ذن یو کوکومین تای ایکونوکاتا Seiryokuzenyo Kokumintaiiku no kataاین کاتا شامل 48 تکنیک است که عبارتند از:

  - تان دو کورن شو (فنون انفرادی)             - سوتای رن شو (فنون دو نفره)

           هیداری مای نانامه آته

                    میگی آته                                            کیمه شیکی

گوهو آته         اشیرو آته                                            ریوته دوری

                     مای آته                                              فوری هاناشی

                      او آته                             ایدوری            گیاکو ته دوری

                                                                               تسو کاکه

           او هیداری مای نانامه آته                                   کی ری گاکه

                  او میگی آته

او گوهو آته    او اوشیرو آته                                           تسوکی آگه

                  او مائه آته                                                 یوکو اوچی

                  او ائو آته                                              تاچی آی اشیرو دوری

                                                                            نانامه تسوکی

                  مای گری                                              کی ری اروشی

                  اشیرو گری

گوهو گری     هیداری مای نانامه گری                    جو شیکی

                 میگی مای نانامه گری              گروه1: تسوکی داشی- کاتا اوشی- کاتا ماواشی

                  تاکا گری                                کی ری اروشی- کاتا ته دوری

                                                             گروه2: کاتا ته آگه- اوبی دوری- مونه اوشی

                 کاگامی میگاکی                       تسوکی آگه- ریوگان تسوکی

                  سایو اوچی

                   ذن گو تسوکی

                    ریوته اوا تسوکی

                    اوری اوته اوا تسوکی

                     سایوکوگو شیتا تسوکی

                     ریوته شیتا تسوکی

                      نانامه اوا اوچی

                      نانامه شیتا اوچی

                      او نانامه او اوچی

                      اشیرو سومی تسوکی

                      اشیرو اوچی

                      اشیرو تسوگی مائه شیتا تسوکیمنبع:http://www.mazandjudo.com

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : سه شنبه 6 شهريور 1397 ساعت: 8:58