اصول والفبای جودو :

هارای گوشی

 


پایه و اساس جودو عبارتند از نحوه صحیح گرفتن یقه و آستین  انواع افت و نفوذ در گارد حریف  
طرز گرفتن یقه و آستین : نحوه گرفتن یقه و آستین بایدبه شکلی باشد که ذکر می شود ، یعنی شصت دستی که آستین را می گیرد به طرف خارج و شصت دستی که یقه را می گیرد داخل یقه قرار می گیرد در گرفتن یقه و آستین جودوکار آزاد است که به هر شکل دیگری که مایل باشد یقه و آستین را بگیرد مگر در مواردی که در آیین نامه ممنوع گردیده . مثل گرفتن لبه آستین و یا انگشت دست را در لبه آستین انداختن علت آموزش این نحوه گرفتن یقه و آستین به خاطر این است که بهترین فرم گرفتن تشخیص داده شده و حریف براحتی نمی تواند آستین و یقه خود را آزاد کند.

انواع افت : نحوه سقوط جودوکار را (اوکمی) یا افت و یا سقوط امن می نامند به نظر من زیباترین نام همان سقوط امن می باشد زیرا جودوکار با یادگیری آن درصد آسیب پذیری را به حداقل ممکن می رساند. و عبارتند ازافت پشت ، افت چپ و راست ، غلط (مائه ماواری اوکه می) و افت جلو

افت پشت را می توان در حالت نشسته ، سه پنجه و ایستاده انجام دادن که به آموزش آن در حالت سر پنجه اکتفا می کنیم روی سر پنجه نشسته سر را کاملا به سینه چسبانده و به آرامی با سن را جای پاهای خود آورده و قبل از تماس پشت با تشک دستها را به طور کامل به طوری زمین می زنیم که :

1: کف دست ها با زمین تماس پیدا کند.  

2: زاویه بین دست ها و بدن حدود 45 درجه باشد در صورتی که زاویه از این حد کمتر و یا بیشتر باشد فشار وارد به پشت را نمی توان کنترل کرد .

3: سر باید کاملا کنترل شود و همانطوری که به سینه چسبیده باقی بماند لق بودن سر بسیار خطرناک است و در اثر تماس با تشک و با زمین احتمال ضربه مغزی زیاد می باشد

4: پاها را به طور کاملا کشیده به هم چسبیده بالا آورده و به طوریکه با بدن زاویه 90 درجه بسازد نباید پاها را به حدی بالا آورد که با سن از زمین بلند شود.

افت چپ و راست : این افت از چپ و راست انجام می شود که ما به شرح آن از طرف چپ می پردازیم

1- دست چپ را کاملا کشیده در امتداد شانه و موازی با زمین قرار می دهیم

2- سر را به طرف شانه راست گردانده و کاملا چسبیده به شانه تا آخرین مرحله سقوط نگاه می داریم

3- پای چپ را بلند کرده و دست چپ را روی سینه جمع و روی پای دیگر گردش به راست می کنیم

4- روی پهلو افت کرده و دست چپ را به طور کامل در حالت کشیده قبل از تماس پهلو با تشک به زمین زده به طوری که کف دست با تشک تماس نماید و زاویه بین بدن و دست حدود 45 درجه باشد .

5- پاها را به هم چسبیده و کشیده بالا آورده و هنگامی ک زاویه با بدن 90 درجه شد به اندکی سمت پهلویی که روی آن افت انجام شده منحرف می کنیم.

غلت (مائه ماواری اوکه می):غلت با پشتک کاملا فرق دارد و این عمل روی پهلو انجام می شود نه روی پشت حرکت غلت را می توان از چپ به راست انجام داد.

در هنگام سقوط نکات زیر باید رعایت شود :

1- دو پا و یک دست هم زمان با هم به زمین به خورند

2- پاها روی یکدیگر نیفتند

3- پاشنه پا به زمین نخورد که به چشم آسیب برساند

4- پایی که کشیده بود کمی جمع می شود و کنار خارجی پا با تشک تماس پیدا می کند نه کف پا

5- دستی که زمین می خورد (دست چپ) کاملا کشیده باشد و طوری زمین بخورد که کف دست با تشک تماس پیدا نموده و با بدن زاویه 45 درجه بسازد .

نفوذ در گارد حریف : یکی از اصول اساسی جودو ، نفوذ در گارد حریف می باشد که اصطلاحاتی از قبیل کشش ، داخل فن رفتن ، از آن خود کردن را در مورد آن به کار می برند از هر دو طرف می توان در گارد حریف نفوذ کرد برای اینکه کاملا ، جودوکاران عزیز به کشش آشنا شوند اول به شرح وضعیت بدون گرفتن یقه و آستین می پردازیم :

1- دو حریف روبروی یکدیگر ایستاده

2- پای راست خود را جلو پای راست حریف و داخل آن قرار می دهیم

3- پای چپ خود را جلوی پای چپ حریف قرار می دهیم و این نحوه نفوذ در فن می باشد .

اکنون این عمل را با گرفتن یقه چپ و آستین راست حریف انجام می دهیم و با کشیدن حریف به طرف بالا و فشار باسن بر شکم حریف را حائل میکنیم باید توجه داشت که نباید بین شما و حریف فاصله ای باشد بلکه باسن کاملا چسبیده به شکم حریف می باشد ایجاد فاصله عمل کشش را مشکل میکند

ترکیب کمربندها-کیو-دان در جودو :

1 - کمر بند سفید : کیو10

2- کمر بند زرد : کیو 9 و 8

3- کمر بند سبز : کیو 7و 6

4- کمر بند بنفش : کیو 5و4

5- کمر بند قهوه ای کیو3و۲و۱

************************

 6- کمر بند سیاه : ازدان 1 تادان ۵

7- کمر بند قرمز و سفید : دان 6و7 و8     

 8- کمر بند قرمز : دان 9 و 10

 

برگرفته از : http://judo-etebaryan.blogfa.com/post/7